Lions Club Alkemade

Lions Club Alkemade (LCA) is lid van Lions Club International. Onder het internationale motto 'We Serve' proberen wij oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving.

Wij zijn een vriendenclub die tweemaal per maand bijeenkomt. Onze activiteiten berusten op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng. De leden van LCA zijn uiterst zorgvuldig met kritiek, zeer loyaal met lof en stellen zich zeer constructief op.

Wij werken met een thematische aanpak. Elk jaar bepaald de president van de club een maatschappelijk thema waarmee we onze focus bepalen voor dat jaar. Dit jaar is het thema 'Future Ahead'.

De organisatie van de Lionsclub Alkemade.

Allereerst is het belangrijk te weten, dat de Lionsclub Alkemade lid is van drie verenigingen: het district, het Meervoudig District 110 Nederland en Lions Club International(LCI) in Oak Brook(USA) en zich dus moet houden aan de besluiten en regelingen van die drie verenigingen.
Lionsclub Alkemade is autonoom in de manier waarop zij invulling wil geven aan de doelstellingen van LCI, die worden samengevat in het motto “We serve”.

Elk jaar worden de functies van o.a. de president en vice president en een deel van de leden in de diverse commissies door andere personen ingevuld.
De president is de eerst verantwoordelijke functionaris van de club en treedt in die hoedanigheid op als eerste vertegenwoordiger en woordvoerder van de club. Hij zit de clubbijeenkomsten, die twee keer per maand worden gehouden en de bestuursvergaderingen voor.
Tezamen met de vice president, de secretaris, de penningmeester, de vorige president en twee bestuursleden vormt de president het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de goede sfeer en gang van zaken in de club. Het bestuur van de Lionsclub Alkemade vergadert iedere maand met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus.
De vice president is de eerste vervanger van de president en wordt in het volgende verenigingsjaar normaliter benoemd tot president.

Naast de hiervoor genoemde functies kent de Lionsclub nog een aantal andere functionarissen en een aantal commissies. Het bestuur kan de uitvoering van onderdelen van het jaarplan en bepaalde taken delegeren aan die commissies en/of specifieke functionarissen. Naast de statutair verplichte commissies, zoals de kascommissie en activiteitencommissie heeft Lionsclub Alkemade ondermeer een programmacommissie, een commissie Jeugduitwisseling en Fundraisingcommissie.